Dilin Cinsiyeti

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları

Yüksek Lisans Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Dilin Cinsiyeti

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

serife.yalcinkaya@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:  3  Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:   3      Kredi

Dersin AKTS’si

7

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  X     2.Bahar            

 

Dersin Amacı  Bu dersin amacı dilde cinsiyetlilik ve cinsiyetçilik kavramlarına dikkat çekmektir. Bu amaçla edebî metinlerde cinsiyetli ve cinsiyetçi kullanımları analiz yöntemleri tartışılacaktır..

Dersin İçeriği:

Dilde cinsiyetçilik nasıl olur?

Dilde cinsiyetli diller / cinsiyetsiz diller ayrımı ve bu ayrımın toplumsal cinsiyet kavramıyla ilişkisi.

Cinsiyetçiliğin dildeki şekilleri.

Bir yazım tarzı olarak kadın ve erkek dilini kullanma.

Atasözleri ve deyimlerdeki cinsiyetçi öğeler.

Açık ya da örtük cinsiyetçi söylemler.

Edebi metinlerin analizi.

Temel Kaynaklar:

ELLİSON, GRACE: Zeynep Hanım-Özgürlük Peşinde Bir Osmanlı Kadını-, Büke Yayınları, İstanbul 2001.

DAVİDOFF, LEONORE: Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.

DONOVAN, JOSEPHİNE: Feminist Teori, İletişim Yayınları, İstanbul 2001.

KAFADAR, CEMAL: Rüya Mektupları-Asiye Hatun-, Oğlak Yayınları, İstanbul 1999.

BİNGÖLÇE, FİLİZ: Kadın Argosu Sözlüğü, Metis Yayınları, İstanbul 2002.

İBNÜ’L-CEVZİ: Kadınlar Kitabı-Ahbaru’n-Nisa-, Doğu Klasikleri, Şule Yayınları, İstanbul 2002.

FOUCAULT, MİCHEL: Cinselliğin Tarihi, 2. Baskı, Afa Yayınları, Cilt. 1, İstanbul 1986; Cilt. 2, İstanbul 1988.

BARTHES, ROLAND (1996): (Çev. S. Ö. Kasar) S/Z, Yapı Kredi Yayınları Ltd. Şti, İstanbul.

AKSAN, DOĞAN (1990): Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dil Bilim, C. 1, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.

AKSOY, Ö. A. (1995): Atasözleri ve Deyimler Sözlügü, Ankara: İnkılâp Yayınevi.

ALAGÖZLÜ, NURAY (2009): Dil ve Cins: Türkçe Atasözlerinde ve Deyimlerde Kadın Üzerine Egretilemeler ve Toplum-Bilissel Yapı, International Journal of Central Asian Studies Volume 13.

BERKTAY, FATMAGÜL (2006): Tarihin Cinsiyeti, 2. Basım, Metis Yayınları, İstanbul.

BEM, S.L. (1998), Gender Schema Theory and Its Implications for Child Development: Raising Gender-ashematic Children in a Gender in a Gender Schematic Society, ANSELMI, D. L./LAW, A. L. (eds.), Questions of Gender: Perspektif and Paradoxes (A Division of The McGraw-Hill Companies): 262-274.

Bölge Agızlarında Atasözleri ve Deyimler (1969). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

DEVELLİOĞLU, FERİT (1980): Türk Argosu, bs. 6, Aydın Kitabevi, Ankara.

ERCAN, CEMİLE AKYILDILDIZ (2007): Grimm Kardeşlerin Masallarında Kadın Izlekleri, Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), Dergisi 7(39), 31-40.

LAKOFF, R. (1975): Language and Woman’s Place. New York: Harper and Row.

PARLA, JALE – SİBEL IRZIK (2009): Kadınlar Dile Düşünce –Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet-, İletişim Yayınları, İstanbul.

PAVİÇ, MİLORAD (1996): Hazar Sözlüğü (Dişil Basım), Mitos Yayınları.

PAVİÇ, MİLORAD (2000): Hazar Sözlüğü (Eril Basım), Agate Yayıncılık.

SAİD, EDWARD W. (1998): (Çev.: Nezih Uzel) Oryanyalizm, İrfan Yayınları, İstanbul.

 

 

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı          :  Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya