Beden Kadın Toplum

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Beden Kadın Toplum

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Aylin Nazlı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

aylin.nazli@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3 Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3 Kredi

Dersin AKTS’si

7

Dersin Yarıyılı

 1.Güz   X                                                  2.Bahar  □        

 

Dersin Amacı

Beden ve toplum arasındaki ilişkiyi işaret etmek ve bedeni geniş bir sosyal kapsam içinde, sosyal niteliği ile kavramsallaştırmaktır.

Dersin İçeriği

Gelişmiş endüstriyel toplumlarda, medikal pratik ve teknolojilerin değişimi, hastalığın değişen yapısı, nüfusun yaşlanması, tüketim kültürünün Beden’i işaret etmesi vb. gibi değişimlerin bir sonucu olarak Beden, çağdaş kültürde önemli bir kavram haline gelmiştir. Adı geçen bu sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki makro değişimlerin Beden’i her alanda daha bir “görünür” hale getirmesi, sosyal bilimlerin ve sosyal araştırmaların da Beden’e olan ilgisinin odak noktasını oluşturmuştur. Bu çerçevede beden, sosyoloji içinde, Beden Sosyolojisi dalında, sosyal çalışmaların farklı/ayrıcalıklı bir alanı olarak ortaya çıkmış ve 1980’lerden başlayarak çok sayıda düşünür aracılığıyla beden,in önemi vurgulanmıştır.

Beden Sosyolojisi dersi içinde de genelde bedene, özelde de kadın bedenine, günümüz toplumsal yapılanmaları ve tüketim kültürünün etkisi altında adı geçen bu değişim ve dönüşüm etkisi analiz edilecek ve tartışılacaktır.

Temel Kaynaklar

Bauman, Z., (2000), Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Ayrıntı Yay.

Bauman, Z., (2000), ‘Postmodern Adventures of Life and Death’, Modernity, Medicine and Health, Edit: G.Scambler, Routledge.

Bauman, Z., (2001), Parçalanmış Hayat, Ayrıntı, Yay.

Baudrillard, J., (1997) Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yay.

Baudrillard, J., (2002) Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Boğaziçi Üniv. Yay.

Bourdieu, P., (1996), Distinction: A Social Critique of the Judgement of the Taste, Routledge.

Bury, M., (1998) “Postmodernity and Health” Modernity, Medicine and Medical Sociology Towards 200, edit: G Scambler, P. Higgs, Routledge.

Featherstone, M & Turner, B.S., (2001), The Body: Social Process and Cultural Theory, Sage Pub.

Featherstone, M., (1991), “The Body in Consumer Culture” The Body and Social Process and Cultural Theory (eds.) Featherstone, M. and Hepworth, M. and Turner, B.S., Sage Pub.

Featherstone, M., (1996), Consumer Culture and Postmodernism, Sage Pub.

Featherstone, M. and Hepworth, M., (1991), “The Mask of Aging and The Post-modern Life Course” The Body and Social Process and Culture Theory (eds.) Featherstone, M. and Hepworth, M. and Turner, B.S., Sage Pub.

Shilling, C., (2000), The Body and Social Theory, Sage Pub.

Turner, B.S., (2001), Body & Society, Sage Pub.

Turner, B.S., (1992), Regulating Bodies Essays in Medical Sociology, Routledge Pub.

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Doç. Dr. Aylin Nazlı