Program Çıktıları
1 - Kadın Çalışmaları alanının temel kavram ve yaklaşımlarının bilgisine sahip olabilme.
 
2 - Kadın Çalışmaları ile ilgili yerli ve yabancı kaynakçayı takip edebilme.
 
3 - Kadın Çalışmaları programında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri hayata geçirebilme ve bu konulara hassasiyet geliştirebilme.
 
4 - Kadın Çalışmaları alanında edinmiş olduğu birikimi daha sonraki doktora ve diğer akademik çalışmalarına aktarabilme.
 
5 - Her türden akademik üretimde akademik araştırma yöntemlerine ve ethik kriterlere sadık kalma.
 
6 - Cinsiyete ilişkin farklı kültür ve gelenekleri anlayabilme.
 
7 - Yaşadığı dünya, içinde bulunduğu toplum ve bizzat kendisi hakkında eleştirel bir anlayışa sahip olabilme.
 
8 - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
 
9 - Cinsiyeti güç ilişkileri, dil, etnisite, ırk, cinsellik, sınıf, ulus, din, coğrafya, yaş gibi unsurlar ile kesiştiği noktalarda analiz edebilme.
 
10 - Cinsiyetin sosyal, tarihsel, politik, dinsel, edebî, sanatsal görünümlerinin felsefî ardalanını tanıyabilme.
 
11 - Feminizmin teorik ve pratik bir etkinlik olmak bakımından bilhassa çok çeşitliliğini öğrenme ve bu çokluk içerisinde eleştirel bir bakışla açık ve seçik bir kavrayışa doğru yol alabilme.
 
12 - Kadın ve erkek türünün kültürel olarak belirlenen ve belirlenmeyen özelliklerine dair tespitte bulunmanın imkânı üzerine daimî bir refleksiyon geliştirebilme.
 

13 - Özcü yaklaşımların tikellikleri gözardı eden toptancılığından sakınabilme.