Sosyolojik Bakıştan Yöntem 2. Dönem
     
 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Sosyolojik Bakıştan Yöntem

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Aylin Nazlı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin e-mail Adresi

aylin.nazli@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli     X

Dersin Kredisi

Teorik:   3        Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3        Kredi

Dersin AKTS’ si

7

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  □        2.Bahar            3.Güz  X          4.Bahar  □  

 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, bilimsel yöntemin pozitivist ve pozitivist dışı paradigmalarının tarihsel /düşünsel gelişimini ve aralarındaki bağlantı ve faklılıkları sosyolojik bir bakış açısıyla açıklamak ve kadın çalışmaları alanına ilişkin yapılan çalışmaların yöntemsel tabanlarını değerlendirebilme yeteneğini kazandırabilmektir.

 

Dersin İçeriği:. Adı geçen dersin içeriği, aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır:

 • Yöntem, yöntembilim, teknik, kuram kavramlarının açıklaması, birbiri ile ilişkileri ve farklılıkları.
 • Bilim Tarihi ve Antik Çağ, Orta çağ bilim ve Modern Çağda Bilim
 • Rönesans ve Reformun nedenleri, AntikYunan düşünce sisteminin etkisi
 • Ve  sosyal&bilimsel sonuçları
 • Aydınlanmanın habercileri: R. Descartes
 • F. Bacon ve Bilimsel yöntem anlayışı
 • T. Hobbes, J. Locke ve D. Hume’un bilimsel bilgi anlayışları
 • Kant ve Aydınlanma dönemi
 • Pozitivist paradigmanın doğal bilimsel temelleri: Newton
 • Pozitivizm kavramı , içeriği ve Saint Simon’nun katkısı
 • Pozitivist paradigmanın temel varsayımları
 • Pozitivizm ve sosyoloji bağlantısı
 • Pozitivist sosyoloji ve A. Comte’un yöntem anlayışı
 • E. Durkheim ve Pozitivist sosyoloji ve yöntem anlayışı
 • Mantıksal Pozitivizm ve temel ilkeleri
 • Karl Popper ve Yanlışlama İlkesi
 • 19yy Tarih/Kültür bilimleri ve temelleri ve tarihsel olgu-doğal olgu farklılığı
 • G. Vico, J.G. Herder ve Alman Tarih Okulu
 • W. Dilthey ve M. Weber ve anlama kavramı Yorumlayıcı Paradigmada Anlam&Hermeneutik Gelenek
 • Yorumlayıcı paradigmanın doğal bilimsel temelleri ve doğa bilimlerinde değişen sayıtlılar.
 • Sosyolojide Yorumlayıcı paradigma ve düşünce akımları
 • Pozitivist ve Yorumlayıcı paradigmanın epistemolojik ve ontolojik sayıltıları
 • Diyalektik yöntem
 • Feminist yöntem

 

Temel Kaynaklar:

 • Bilim Tarihine Giriş, S. Tekeli, Nobel yay., 2001.
 • Sosyoloji Ve Metodoloji Yazıları, Nilgün Çelebi, Anı yay.,2004.
 • Yöntemi Bulmak, Doğan Ergun, İmge ktb., 2006.
 • Sosyoloji ve Tarih, Sosyolojide Yöntem Sorunu, Doğan Ergun, İmge ktb., 2005.
 • Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci, Alkım yay.,2005.
 • Sosyolojik Metodun Kuralları, E. Durkheim, Sosyal yay.
 • Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma “Yöntemleri”, Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Seçkin yay. 2000.
 • Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Metis yay.
 • Diyalektiğin Dansı, B. Ollman, Yordam yay., 2006.
 • Weber’in Metodolojisi, F. Ringer, Doğu-batı yay., 2006.
 • Kültür Bilimleri ve Kültür Felsfesi, D. Özlem, Inkilap yay.,2000.
 • Kadın araştırmalarında Yöntem, S. Çakır& N. Akgökçe, Sel yay., 1995.

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Doç. Dr. Aylin Nazlı